MÁTYÁSDOMB TELEPÜLÉS ÖNKORMÁNYZATA ÉS AZ ÉPÍTÉSI ÉS KÖZLEKEDÉSI MINISZTÉRIUM

IVÓVÍZMINŐSÉG-JAVÍTÓ BERUHÁZÁS MÁTYÁSDOMB TELEPÜLÉSEN

A TÁMOGATÁS ÖSSZEGE:

193 013 066 FORINT

A TÁMOGATÁS MÉRTÉKE: 87,9% %

A PROJEKT AZONOSÍTÓSZÁMA: KEHOP-2.1.3-15-2017-00042

A PROJEKT TERVEZETT BEFEJEZÉSI DÁTUMA: 2023.09.30.

A projekt tartalma

Mátyásdomb település vízellátását jelenleg 1+1 db mélyfúrású kút biztosítja: A II. számú (K-9 kat. sz.) 1992-ben létesített kút 190,6 m mélységű, 151,0 – 169,0 m között szűrőzött, -35,8 m üzemi vízszinten a kútból jelenleg kitermelhető legnagyobb vízmennyiség 230 l/p. Az III. számú tartalékkút (B-10 kat. sz.) 1994-ben létesített kút is 190,6 m mélységű, 156,0 – 172,0 m között szűrőzött, -35,5 m üzemi vízszinten a kútból jelenleg kitermelhető legnagyobb vízmennyiség 250 l/p. A kutak vízminőségi paraméterei alapján nem teljesítik a 201/2001 korm. rendeletben foglalt értékeket (Fe - vas, Mn - mangán, NH4+ - ammónium ion) tekintetében. Jelenleg a termelőkút(ak)ból a nyersvíz a 200 m3 kapacitású, egycsöves töltő ürítő rendszerű víztoronyba jut, majd a fogyasztóvezetéken keresztül a hálózatba. Vízkezelő technológia nincs. A 200 m3-es víztorony a megfelelő hálózati nyomást, illetve a tartalék víztározást biztosítani képes. A település vezetékhálózatának döntő többsége KPE anyagú, melynek jelentős része zsákvezeték. A pályázat során a tartalék III. sz. (B-10) kutat bekötni, közösíteni kell a II. sz. (K-9) kúttal a létesíteni kívánt technológiát megelőzően. A hálózat, és annak szerelvényei több helyen elavultak, több szerelvény cserére, vagy felújításra szorul.

A meglévő üzemelő (K-9), és tartalék (B-10) kút nem képes vízkémiai és mikrobiológiai szempontból stabil vizet szolgáltatni, mely megfelel a hatályos 201/2001 korm. rendeletnek. A kútvízben található ammónium tisztítási technológia hiányában az esetlegesen bejutó oxigénnel spontán nitrifikáció útján a hálózaton szerves anyag produktumot hoz létre, az erőteljes nitrifikáció mellett a szolgáltatott ivóvízben a nitrit ionok koncentrációja meghaladhatja a határértéket, valamint az egyéb bakteriális fertőzöttség veszélye is fennáll. A hálózat felé kiadott és a végponton vett mintákban a vas és a mangán értéke is időnként meghaladja a rendeletben meghatározott értékeket. A fenti vízminőségi problémákon túl, a bakteriális fertőzöttség további másodlagos vízminőség romláshoz is vezethet. Vízkezelő technológia nincs, a meglévő víztorony korrodált, szerelvényei elöregedtek, szükséges az átfogó vizsgálata és szükség szerinti felújítása. A jelenlegi hálózati rendszer kiépítése, nyomvonala, valamint az azon található szerelvények (aknák, tolózárak, tűzcsapok) műszaki állapota elavult.

1.1 A fejlesztési igény meghatározása

Korábban a hálózaton vett víz minősége nem felelt meg a 201/2001 Kormányrendeletben meghatározott vízminőségi határértékeknek nitrit, ammónium-ion és mangán vonatkozásában. A településen a szolgáltatott vízben határértéket meghaladó volt a nitrit, ammónium-ion és a mangántartalom a végponto(ko)n. A határértéket meghaladó ammónia tartalmat a 2016. május 18-án kiadott 6290/2016 ikt. számú OKK, OKI szakvélemény is alátámasztotta.

Összefoglalva, a fogyasztás helyén vett vízminőségi adatok és a hálózat, illetve a vízkivételi műtárgyak állapota annak közegészségügyi értékelése alapján Mátyásdomb település ivóvízminőség-javítása a KEHOP konstrukció keretében ammónium és nitrit, továbbá vas, mangán kifogásoltság miatt közegészségügyi szempontból támogatható.

A Mátyásdomb települést víz igénye a II. sz. (K-9) és III. sz. (B-10) kutakból kerül biztosításra. A kutak közösítése szükséges a tervezett víz tisztító technológiát megelőzően. A tervezett tisztítási technológia hivatott gondoskodni a hatályos 201/2001 korm. rendeletben foglalt víz minőség biztosításáról.

A meglévő tartalék III. sz. B-10 kutat zárkamrában közösíteni kell az üzemben lévő II. sz. K-9 kúttal a tervezett technológia előtt. A tervezett bekötés ~697 fm hosszú, mely D110 méretű KPE anyagú PN10 nyomástartományú csővezetékből kell megépíteni. A tervezett nyomvonal három meglévő utat keresztez, melyeknél a vízvezetéket védő csőbe kell helyezni.

A kutak közösítését követően tisztítási technológia telepítése szükséges, mely biztosítani tudja a rendeletnek megfelelő víz minőséget. A tisztítási technológia mechanikus szűrőkből és adszorberekből, továbbá vegyszeres kezelésből kell, hogy felépüljön, oly módon, hogy a hálózat fele kiadott víz utó fertőtlenítése is megoldott legyen. A technológia szerves része a nyomásfokozó állomás, és a létesítendő tiszta víz és ülepítő medence.

A meglévő 200 m3 torony felújításra szorul, annak védőtávolságát biztosítani kell. A torony szárának és vízterének külső és belső felületkezelése szükséges.

A tervezett összekötő vezeték magas és mélypontjain légtelenítési és leürítési lehetőség lett betervezve. Az út-, árok, keresztezéseknél, a vízvezetéket védőcsőbe kell helyezni.

A tervezett tisztítási technológiánál szükséges az elektromos ellátás és irányítástechnika kiépítése, mely a tervezett villamos irányítástechnikai rendszer elemeivel kommunikál (meglévő kutak, tervezett medencék, és torony) – SCADA - rendszer.

A víztisztítási technológia kiépítése kapcsán telek kisajátítás zajlik, mely a jelenlegi projekt költségeit nem terheli, valamint a jelenlegi épület és annak gépészetének felújítása is.

1.1.1 Műszaki/gazdasági/társadalmi eredetű szükségszerűség

A lakosság ivóvízzel való ellátása alapvető derogációs elvárás, illetve lakossági igény. A magas rákötési arány mellett a jövőben kizárható a fogyasztási helyek számának érdemi csökkenése. Lakos szám tekintetében stagnáló értékek mellett feltételezhető az ellátottság stagnálása.

Az ivóvízzel történő ellátás további szükségszerűségi alátámasztást nem igényel.

Az ivóvíz minőség megfelelősségének biztosítása a korábban szerepeltetett szabályozásokban egzakt értékekkel rögzítésre kerültek. Az ettől való eltérés nem megengedett és nem is célkitűzés, így további indokoltsági vizsgálat nem szükséges.

Jelenleg a vízminőségi paraméterek biztosítása érdekében szükséges a fejlesztés, melynek főbb mennyiségi, minőségi és műszaki adatait jelen dokumentumban részletesen bemutatásra került, ezek ismétlésétől eltekintünk.

Tekintettel arra, hogy a kivitelezés FIDIC sárga könyv keretében kerül beszerzésre, így alapvetően igények kerülnek megfogalmazásra, melyekkel a Kedvezményezett a kitűzött célok elérését megvalósíthatónak látja. A kivitelezéssel kapcsolatos ezen igények az építési eljárásra kiírt közbeszerzési eljárásban került megfogalmazásra.

Kapcsolat

Nemzeti Fejlesztési Programiroda
1139 Budapest, Pap Károly u. 4-6.
+36 1 239 04 20
nfp@nfp.hu

aRajztábla 1icon